Zemāk ir informācija par SIT & GO apstrādātajiem datiem un apstrādes mērķiem. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu. e-pasta adrese info@sitandgo.eu

1. Datu kontrolieris

SIA GREENMOTION, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103881473, adrese Atbrīvošanas aleja 84-2;LV-4601, Rēzeknē, (turpmāk – SIT & GO) ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi, kas savākta caur www.sitandgo.lt, www.sitandgo.eu, www.sitandgo.lv, www.sitandgo.ee , automašīnu nomas punktos vai citos veidos, sazinoties ar SIT & GO.

2. SIT & GO datu apstrādes juridiskais pamats

SIT & GO apstrādā datus saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punktu, Vispārīgo apstrādes likumu, kā arī saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un Igaunija un Lietuvas Republikas, Latvijas un Igaunijas likums par elektroniskajiem sakariem.

3. SIT & GO apstrādāti dati

3.1. Personīgā informācija:

a. Vārds,

b. Uzvārds,

c. Dati par nodarbinātības uzņēmumu (attiecīgā gadījumā),

d. Dzimšanas datums,

e. Telefona numurs,

f. Epasta adrese,

g. Mājas adrese.

 

3.2. Finanšu dati:

a. Maksājumu karšu informācija, kas paredzēta depozīta bloķēšanai, paņemot nomāto transportlīdzekli,

b. Maksājumu vēsture, ieskaitot auto nomu un visas saistītās papildu preces, pakalpojumus un nodokļus.

 

3.3. Nomas līguma informācija:

a. Dati par vadītāja apliecību, ieskaitot, bet ne tikai, vadītāja apliecības kopiju (jo tā ir obligāta)

b. ID kartes un/vai pases dati

c. Nomas transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,

d. Nomas rezervācijas numurs,

e. Nomas līguma numurs,

f. Transportlīdzekļa saņemšanas un nodošanas informācija: datums, laiks, vieta,

g. Informācija par papildus precēm, pakalpojumiem,

h. Finanšu atbildība par nomāto transportlīdzekli.

 

3.4. Trešās puses dati:

Gadījumā, ja nomas transportlīdzekli vada vairāk nekā viena persona un tas ir norādīts transportlīdzekļa nomas līgumā, SIT & GO apstrādā trešo personu personiskos, finanšu un nomas datus;

 

3.5. Nomātā transportlīdzekļa atrašanās vieta:

SIT & GO nomātos transportlīdzekļus var  būt aprīkotas ar GPS izsekotājiem, lai SIT & GO nodrošinātu reāllaika informāciju par uzņēmuma īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem. Informācija tiek pārvaldīta, izmantojot vietni www.tracking.lt

 

3.6. Citi dati par īpašiem mērķiem:

a. Negadījuma gadījumā SIT & GO var pieprasīt informāciju par autovadītāja un / vai negadījumā iesaistīto trešo personu stāvokli, t.sk. informāciju par alkoholu un / vai citām narkotiskām un psihotropām vielām asinīs, veselības traucējumiem negadījuma laikā,

b. Nelaimes negadījuma gadījumā, kad transportlīdzekļa nomnieka veselība ir traucēta, un viņš nespēj turpināt nomu un pārstāvēt negadījuma izmeklēšanas procedūrā (smaga veselība, nāve), SIT & GO apstrādā tās finanšu datus no nomnieka pārstāvjiem,

c. Nomas transportlīdzekļa bojājuma gadījumā SIT & GO var apstrādāt datus, kas nepieciešami, lai kompensētu transportlīdzekļa bojājuma izmaksas, ieskaitot bojājuma notikumu gaitu,

d. Tiesvedības gadījumā SIT & GO apstrādā nomātā transportlīdzekļa vadītāja un / vai saistīto personu datus, kas nepieciešami tiesvedības izšķiršanai.

4. SIT & GO datu apstrādes mērķi

 

4.1. Transportlīdzekļa nomas rezervēšana, noma un citi ar īri saistīti jautājumi (vispārīgi jautājumi, finanšu vēsture, finanšu procedūras (papildu izmaksas, rēķinu izrakstīšana utt.), Sūdzības, atsauksmes, satiksmes noteikumu pārkāpumi, transportlīdzekļa zādzība un / vai citi noziedzīgi nodarījumi, transportlīdzekļa noma , aktivitātes, tiesvedība utt.). SIT & GO identitātes un vadītāja apliecības dokumentu izmantošanai izmanto 365ID autentifikācijas mašīnu, kas skenē dokumenta numuru, izdošanas datumus un derīguma termiņu, izdošanas valsti un automātiski reģistrē šos datus. Vairāk informācijas par 365ID: www.365id.com;

4.2. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, negadījumi, transportlīdzekļu bojājumi. Gadījumā, ja transportlīdzekļu nomas laikā ir izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un SIT & GO ir saņēmis ziņojumu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, SIT & GO nodos personas datus policijai. Negadījuma gadījumā SIT & GO pārsūta personiskos, finanšu un līgumiskos datus ieinteresētajām trešajām personām, lai atrisinātu situāciju un novērstu radušos zaudējumus: policijai, ātrajai palīdzībai, apdrošināšanas kompānijām, izmeklēšanas struktūrām, auditoriem, parādu piedziņas uzņēmumiem, grāmatvežiem , citas vienības, kurām ir tiesības uz personisko, finanšu, līgumisko un / vai citu īpašam nolūkam paredzētu informāciju. Ja kompetentajām iestādēm ir aizdomas, ka ar īrētu transportlīdzekli ir notikušas nelikumīgas darbības, SIT & GO patur tiesības apstrādāt kompetentās iestādes pārsūtītos papildu datus;

4.3. Mārketings un reklāma. Personas dati tiek apstrādāti, lai informētu lietotāju par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem, lojalitātes programmām, kā arī lai personalizētu vietni atbilstoši individuālajām vajadzībām. SIT & GO patur tiesības nosūtīt aptauju tirgus izpētei, anketu, lai novērtētu pakalpojumu kvalitāti, kas nosūtīti uz nomas līgumā norādīto e-pastu;

4.4. Trešo personu veiktie maksājumi. Gadījumā, ja nomātā transportlīdzekļa vadītājs un maksātājs ir dažādas vienības, SIT & GO apstrādā datus, kurus vadītājs un maksātājs sniedz saistībā ar finanšu pārskatiem (rēķini, iemaksas, administratīvās soda naudas, atlīdzība, citi finanšu un administratīvie jautājumi);

4.5. Datu apstrāde saskaņā ar tiesību normām. Personas, finanšu un līgumiskie dati tiek apstrādāti un glabāti saskaņā ar SIT & GO saistībām pret iestādēm, ieskaitot, bet ne tikai, personas datu iesniegšanu policijai satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumā, datu glabāšanas periodus, grāmatvedības datu saglabāšanas periodu. utt.);

 

5. Starptautiska datu pārsūtīšana

Ja transportlīdzekļa nomas rezervācija tiek veikta, izmantojot partnera vietni svešā valstī, SIT & GO patur tiesības pārsūtīt personiskos datus partnerim, ieskaitot gadījumus, kad partneris ir no trešās valsts ārpus ES, bet tie ir nepieciešami šajā dokumentā noteikto mērķu sasniegšanai. Ja saņēmējs neatrodas valstī, kuru Eiropas Komisija atzinusi par atbilstošu datu aizsardzības līmeni, SIT & GO veic visus iespējamos datu aizsardzības pasākumus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

 

6. Datu saglabāšanas periods

SIT & GO glabā datus maksimālo laika posmu, kas noteikts likumos, ja vien dati jāsaglabā to apstrādes vajadzībām. Kad personas dati vairs nav nepieciešami, tie tiek iznīcināti. Izņēmumi attiecas uz tiem personas datiem vai īpašiem dokumentiem, kurus nevar iznīcināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kuri ir arhivējami.

 

Uzglabāšanas laiks:

a. SIT & GO konta izveidošana un unikāla dalībnieka numura piešķiršana – neierobežots, kamēr turpinās komerciālās attiecības;

b. Transportlīdzekļa nomas līgums – 5 gadi no līguma noslēgšanas datuma;

c. Maksājumu karšu dati – ne vairāk kā 2 gadus pēc nomas beigu datuma – laikposmā, kurā SIT & GO var saņemt policijas ziņojumu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un piemērot administratīvo maksu saskaņā ar uzņēmuma noteikumiem. Uzglabāšanas periodu var pagarināt ar lietotāja piekrišanu turpmākām rezervācijām;

d. Komercdokumenti, ieskaitot grāmatvedības dokumentus un uzskaiti – līdz 10 kalendārajiem gadiem.

7. Sīkfailu politika

SIT & GO izmanto sīkdatņu politiku, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklējumu vietnēs www.sitandgo.lt un www.sitandgo.eu. Sīkdatnes tiek izmantotas pārlūka pieredzes personalizēšanai, pielāgojot parādīto informāciju atbilstoši interesēm un personīgajām vajadzībām. Personai, kas pārlūko, vienmēr ir tiesības noraidīt sīkdatnes vai pielāgot atļauju iestatījumos, taču jāņem vērā, ka tas var izraisīt ierobežotu piekļuvi vietnes informācijai par veiktajām darbībām.

 

8. Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu datu subjektam ir tiesības:

a. Iegūstiet no pārziņa informāciju par datu subjekta glabātajiem datiem: datu saglabāšanas mērķiem, personas datu kategorijām, datu saņēmējiem, ja iespējams, datu saglabāšanas periodu. Šīs tiesības ietver arī tiesības lūgt pārziņu labot personas datus, ierobežot ar datu subjektu saistītu personas datu apstrādi vai iebilst pret šādu apstrādi (BDAR, 15. pants);

b. Pieprasīt labot ar datu subjektu saistītās neprecizitātes. (BDAR, 16. pants);

c. Pieprasiet dzēst datus, kas attiecas uz datu subjektu, ja vien datu saglabāšana īpašos apstākļos nav obligāta tikai iepriekš uzskaitītajiem SIT & GO mērķiem. Šādi gadījumi ir jāizskata individuāli. Šīs tiesības attiecas arī uz gadījumiem, kad datu subjekts atsauc piekrišanu, uz kuras pamata tiek veikta apstrāde, vai ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi (BDAR, 17. pants);

d. Pieprasīt ierobežojumus personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir nelikumīga, datu subjekts apstrīd datu precizitāti un datu pārzinim ir jāpārbauda dati (BDAR, 18. pants);

e. Nepiekrist datu subjekta datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos un jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Pēc rakstiska pieprasījuma atsaukt datu subjekta piekrišanu, SIT & GO apņemas nekavējoties pārtraukt datu subjekta datu apstrādi mārketinga nolūkos (BDAR, 21. pants);

f. Iesniegt uzraudzības iestādei sūdzību par viņa / viņas personas datu apstrādi, ja viņa / viņa uzskata, ka viņa / viņas personas datu apstrāde pārkāpj minēto regulu. (BDAR, 77 lpp.). Lietuvā, Latvijā un Igaunijā uzraudzības iestādes funkcijas veic Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valsts, uzraudzības iestādes funkcijas veic Valsts datu aizsardzības inspekcija: ada@ada.lt – Lietuva, info @ dvi .gov.lv – Latvija, info@aki.ee – Igaunija.

 

Visas tiesības piekļūt e-pastiem, kas saistīti ar datu subjektu, pa e-pastu info@sitandgo.eu vai rakstiski UAB BMS Technologija, A. Juozapavičiaus st. 10A, LT-09311, Viļņa, Lietuva

9. Saites uz citām vietnēm

Vietnēs www.sitandgo.lt un www.sitandgo.eu ir saites uz citām vietnēm. SIT & GO atzīmē, ka, noklikšķinot uz trešo personu un / vai partneru saitēm, datu subjekts tiek pārsūtīts no vietnēm, kuras pārvalda SIT & GO, un SIT & GO neatbild par datu subjekta sniegtās informācijas drošību un privātumu, apmeklējot citas vietnes. Šajā dokumentā izklāstītā politika attiecas tikai uz SIT & GO vietni.