Šajā privātuma politikā Jūs atradīsiet informāciju par  UAB “BMS Technologija” (datu pārzinis) veikto personas datu apstrādi. Apstrādājot personas datus, datu pārzinis ievēro visus tiesību aktus, kas regulē personas datu aizsardzību un personas datu aizsardzības pasākumus, nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi, likumīgi, pārskatāmi un droši.

 

 1. Personas datu apstrādes mērķi, personas datu kategorijas un to apstrādes tiesiskie pamati

 

 • Pakalpojumu sniegšana un maksājumu par pakalpojumiem administrēšana

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), personas apliecības dati, vadītāja apliecības dati, dati par nomāto transportlīdzekli, nomas periods, transportlīdzekļa izņemšanas vieta, kas pievienota kopā ar nomu pakalpojumu pasūtītie pakalpojumi, pakalpojumu apmaksai nepieciešami maksājumu kartes dati.

Uzņēmumam vēloties nomāt transportlīdzekli, papildus apstrādāsim uzņēmuma un tā pārstāvja datus – pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, nosaukumu, kodu, PVN kodu, juridiskās adreses adresi, pārstāvētā uzņēmuma tālruņa numuru. . numurs, e-pasts pasta adrese.

Līgumsaistību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

 • Pareiza grāmatvedības uzskaite

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Klienta (viņa pārstāvja) vārds, uzvārds, adrese, personas kods, PVN maksātāja kods, kad persona ir reģistrēta kā PVN maksātājs, dati par pakalpojumiem (pakalpojumu apraksts, cena, samaksātā summa), izsniegtie grāmatvedības dokumenti un to datus, citus grāmatvedības un nodokļu datus, kuri mums ir jāapkopo, jāapstrādā un jāuzglabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu pārziņa likumīgās intereses pareizi pārvaldīt finanšu grāmatvedību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

 • Uzziņu, pieprasījumu un sūdzību apstrāde

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Pieprasījuma, pieprasījuma vai sūdzības iesniedzējas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese), pieprasījuma, pieprasījuma vai sūdzības saturs (notikums, tā apstākļi, klienta pieprasījums, pieprasījums vai atbilde, informācija par pasūtītie un sniegtie pakalpojumi, cita informācija), citi dokumenti, dati, kas iesniegti ar pieprasījumu, pieprasījumu vai sūdzību. Līgumsaistību (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), juridisko saistību un juridisko prasību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

 

 • Mums piederošo vai mums piederošo aktīvu aizsardzības nodrošināšana

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Personas apliecības dati, autovadītāja apliecības dati.

Lai nodrošinātu mums piederošā vai apsaimniekotā īpašuma drošību, godīgu un pareizu mūsu pakalpojumu izmantošanu, nomātie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar GPS raidītājiem, pateicoties kuriem mums var tikt sniegti dati par uzņēmuma atrašanās vietu, maršrutu un nobraukto attālumu. nomas līguma darbības laikā Jums iznomāto transportlīdzekli.

Datu pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) nodrošināt viņam piederošo vai viņam piederošo aktīvu aizsardzību.

 

 

 • Atsauksmju pieprasījumu sniegšana par sniegtajiem pakalpojumiem 

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Atsauksmes iesniedzējas vārds, uzvārds, e-pasta adrese. e-pasta adrese, atsauksmes saturs par sniegtajiem pakalpojumiem. Datu pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 

 

 • Parādu piedziņa no nemaksātājiem klientiem

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Klienta (juridiskas personas pārstāvja) vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. pasta adrese. Datu pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) atgūt parādus.

 

 

 • Sīkdatnes

Detalizētu informāciju par sīkdatnēm var atrast mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumos, saite uz tiem: https://www.carsrent.lt/index.php/slapuku-naudojimo-taisykles .

 

 1. Personas datu pārsūtīšana. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, ja šāds pienākums ir paredzēts tiesību aktos. Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt līgumus, jūsu personas dati tiek nodoti uzņēmumiem vai konsultantiem, kas sniedz IT, programmatūras uzturēšanu, grāmatvedības pakalpojumus, uzņēmumiem vai privātpersonām, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, brokeru sabiedrībām, brokeriem, partneriem, kuru tīmekļa vietnēs tika veikta rezervācija, tiek pasūtīti papildu pakalpojumi, maksājumi pakalpojumu sniedzējiem, finanšu iestādēm, citiem uzņēmumiem vai privātpersonām, ciktāl tas nepieciešams ar Jums noslēgtā līguma pareizai izpildei. Gadījumos, kad mēs cenšamies aizsargāt savas likumīgās intereses, aizsargājot savu īpašumu, mēs varam nodot jūsu vadītāja apliecības datus tiesībsargājošajām un citām valsts iestādēm. Tādos gadījumos,

 

 1. Personas datu uzglabāšanas noteikumi.  Mēs glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk, kā to paredz datu apstrādes mērķi vai tiesību akti. Nodokļu un grāmatvedības dokumenti, kas apliecina līguma noslēgšanu un izpildi, kas var saturēt personas datus, tiek glabāti 10 gadus. 10 gadu glabāšanas periods sākas gadā pēc tā kalendārā gada beigām, kurā beidzās finanšu gads (uz kuru attiecas informācija). Izziņas, pieprasījumi un sūdzības
  Pārbaudes nolūkā iesniegtie Jūsu dati tiks apstrādāti 12 kalendāro mēnešu laikā no pieprasījuma, pieprasījuma vai sūdzības iesniegšanas dienas. Ja video tiek uzraudzīts mūsu telpās, video tiek glabāti ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas. Parādu piedziņas nolūkā personas dati tiek glabāti parādu atgādinājumu nosūtīšanas laikā un parāda piedziņas laikā, gadījumos, kad notiek parāda piedziņa – līguma darbības laikā un 10 gadus pēc līguma beigām. un saistību izpilde, parāda piedziņa vai izziņas slēgšana, ka parāda piedziņa nav iespējama.

 

 1. Datu subjekta tiesības un to īstenošana.  Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes veidu, pieprasīt sniegto personas datu labošanu, pievienošanu vai iznīcināšanu, kā arī pārtraukt to apstrādi (atsaukt savu piekrišanu). Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt, lai personas datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, iesniegt sūdzību Datu aizsardzības valsts inspekcijā (kontaktinformācija
  pieejama vietnē https://vdai.lrv .lt/ ) un iebilst pret iesniegto personas datu apstrādi. Ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par šo tiesību izmantošanas kārtību, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu pa e-pastu. uz info@carsrent.lt  vai pa pastu  Rodūnios  kelias 2, LT-02189, Viļņa.

 

 1. Izmaiņas privātuma politikā. Mēs paturam tiesības mainīt Privātuma politiku. Paziņojums par izmaiņām un jaunākā Sīkdatņu politikas versija tiks publicēta mūsu vietnē.